Privacyverklaring Riva Groep

Dit is de privacyverklaring van Riva Groep en de daartoe behorende ondernemingen, te weten Wittebrug B.V., Wittebrug Lease B.V. (waaronder IKRIJ.NL ), Lease2Go B.V., Wittebrug Autoschade B.V., Deurloo Autoschade B.V., Valstar  Schade B.V., Kasco Autoschade B.V., Profile Henze Rijswijk B.V., Quality Business Transport B.V., HP Beheer B.V. en Maja Media B.V. (hierna: Riva Groep).

Riva Groep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Riva Groep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wanneer mogen wij persoonsgegevens verwerken

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming;
 • Uitvoering van een overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Vervulling van een taak van algemeen belang;
 • Behartiging van gerechtvaardigde belangen van Riva Groep of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder meer de beveiliging van gebouwen en terreinen, serviceberichten, direct marketing , klanttevredenheids- en marktonderzoek.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Riva Groep verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst voor het kopen, leasen, huren, financieren, verzekeren, onderhouden en repareren van een auto, andere vormen van mobiliteit en aanverwante producten en diensten;
 • Het aangaan en uitvoeren van een arbeidsovereenkomst;
 • Het voorkomen van fraude en strafbare feiten;
 • Het verzamelen en analyseren van surfgedrag voor het verbeteren van websites en het geven van op interesses gerichte informatie;
 • Het uitvoeren van klanttevredenheids- en marktonderzoek;
 • Het versturen van serviceberichten over bijvoorbeeld een APK keuring en winterbanden;
 • Direct marketing zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, informatie over aanverwante producten en diensten en het terugwinnen van ex-klanten;
 • Het beveiligen van locaties met cameratoezicht;
 • Het uitvoeren van statistisch en wetenschappelijk onderzoek;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bij terugroepacties.

Afhankelijk van het doel verwerkt Riva Groep contactgegevens, geboortedatum, gegevens om de identiteit en rijbevoegdheid te kunnen vaststellen, financiële gegevens, gegevens over het voertuig zoals kenteken en locatiegegevens, het aantal schadevrije jaren, het gedrag op websites en sociale media, inloggegevens en/of camerabeelden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk hierbij aan importeurs en fabrikanten, Dienst Wegverkeer (RDW), aanbieders van mobiliteitspassen, hulpdiensten, verzekerings- en financieringsproducten en webanalyses, kredietinformatiebureaus, Waarschuwingssysteem ELENA, aanbieders van administratieve, communicatie en facturatiediensten, expertisebureaus, softwareleveranciers en partijen die wij inhuren voor het versturen van direct marketing. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de Belastingdienst, politie of een toezichthouder in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Indien wij persoonsgegevens aan verwerkers in een derde land buiten de EU verstrekken, doen we dat alleen wanneer dat land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt of de verwerker passende waarborgen biedt.

Cookies

Riva Groep gebruikt cookies voor het beheer van webstatistieken, social media en advertenties. Daarnaast worden cookies ingezet om de werking en effectiviteit van onze websites te verbeteren. Verzamelde gegevens worden niet gebruikt om activiteiten van individuele gebruikers te volgen. Social media en advertentie cookies van derden verzamelen mogelijk gegevens ook buiten onze websites. Lees meer over het gebruik van cookies in de cookieverklaring op deze website.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Riva Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Risico’s bij de verwerking van persoonsgegevens zijn door Riva Groep geclassificeerd op basis van de waarschijnlijkheid dat een incident zich voordoet en de ernst of impact daarvan. Deze risicoclassificatie stelt Riva Groep in staat organisatorische en technische maatregelen te treffen die een passend beveiligingsniveau garanderen. Het gaat hier om:

 • Preventieve maatregelen: voorkomen dat een dreiging leidt tot een beveiligingsincident;
 • Detectieve maatregelen: weten dat er een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden;
 • Repressieve maatregelen: beperken van de negatieve gevolgen van het beveiligingsincident;
 • Herstelmaatregelen: verhelpen van de negatieve gevolgen;
 • Correctieve maatregelen: repareren van de gebleken tekortkomingen in de beveiliging.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Uw verzoek kunt u sturen naar privacy@rivagroep.nl.

Vragen, opmerkingen en klachten

Mocht u een vraag, opmerking of klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit, dan kunt u ook contact opnemen met of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Contact

Als Riva Groep zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Wijzigingen

Deze versie van de privacyverklaring is gedateerd 28 juni 2018. Riva Groep behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Cookieinstellingen